Оплаквания

Право на отказ

ДЕФЕКТ НА СТОКИТЕ

Гаранция

ДЕФЕКТ НА СТОКИТЕ

Потребителят може да упражни правата си по закона за съществените дефекти, ако уведоми продавача за дефекта в рамките на два месеца от датата, на която дефектът е бил открит. Потребителят трябва да опише подробно дефекта в уведомлението за дефекта и да даде възможност на продавача да провери стоката.

Потребител, който надлежно е уведомил продавача за дефект, има право да поиска от продавача да:

да отстрани дефекта на стоките или да възстанови част от платената сума, пропорционална на дефекта; или
да замени дефектните стоки с нови, безупречни стоки; или
да възстанови платената сума.

Ако съществуването на дефект на стоката или нередност при извършването на услугата не се оспорва, продавачът трябва да изпълни искането на потребителя, посочено в предходния параграф, възможно най-скоро и най-късно в рамките на 8 дни.

Ако наличието на дефект в стоката се оспорва, продавачът трябва да отговори писмено на искането на потребителя не по-късно от 8 дни след получаването на искането.

Когато дефектът е съществен:

ако стоките нямат характеристиките, необходими за нормалната им употреба или обращение;
ако стоките нямат характеристиките, необходими за конкретната употреба, за която купувачът ги купува, което е било известно или е трябвало да бъде известно на продавача;
ако вещта не притежава качествата и характеристиките, които са били изрично или мълчаливо уговорени или предписани;
ако продавачът е предал стока, която не съответства на мостра или модел, освен ако мострата или моделът са били показани само с информационна цел.

Пригодността на стоките за нормална употреба се преценява по отношение на обикновени стоки от същия вид и в светлината на всички изявления, направени от продавача или производителя относно характеристиките на стоките, по-специално чрез рекламата, представянето на продукта или обозначенията върху самите стоки.

Как приемаме дефектни стоки?
Купувачът може да упражни правата си по отношение на съществен дефект, ако ни уведоми за дефекта в срок от два месеца от датата, на която дефектът е открит.

Купувачът трябва да опише подробно дефекта в известието за дефект и да ни даде възможност да проверим артикула.

Отговорността за съществени дефекти се подчинява на разпоредбите на закона, уреждащ договорните отношения, и на Закона за защита на потребителите.

Кога продавачът не носи отговорност за дефекти на стоката?

Продавачът не носи отговорност за материални дефекти на стоките, които са станали явни след изтичането на две години от предаването на стоките. Счита се, че дефектът на стоките е съществувал към момента на доставката, ако се появи в рамките на шест месеца след доставката. Правата на потребителя се погасяват с изтичането на две години от датата, на която дефектът е бил съобщен на продавача.

Формуляр за докладване на съществен дефект: Връзка

Право на отказ

В случай на договори от разстояние или извън търговския обект потребителят има право, съгласно ЗЗП, да ни уведоми в срок от 30 дни от ПОЛУЧАВАНЕТО, че се отказва от договора, без да е необходимо да посочва причина за решението си. Потребител е физическо лице, което придобива или използва стоки и услуги за цели извън своята професионална дейност или дейност с цел печалба. Поради това възможността за отказ от договор съгласно ЗЗП НЕ се прилага за юридически лица.
Купувач, който се отказва от договор или поръчка, трябва да върне стоките в оригиналната им опаковка и в същото количество, освен ако стоката не е унищожена, повредена, загубена или намалена по количество, без вина на потребителя.

В случай че Продавачът установи, че върнатите стоки са повредени или че върнатото количество не отговаря на изискванията, Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на стоките, при условие че намаляването на стойността е резултат от поведение, което не е строго необходимо за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Потребителят може да проверява и тества стоките в степента, която е строго необходима за установяване на фактическото положение. Самият факт, че стойността на стоките е намаляла в резултат на поведението на потребителя, не лишава потребителя от правото да се откаже от договора и по този начин да получи възстановяване на покупната цена.

Счита се, че сте направили своевременно оттегляне, ако сте го изпратили в рамките на срока, определен за оттегляне. Тежестта на доказване във връзка с упражняването на правото на отказ, предвидено в настоящия член, се носи от потребителя. Тежестта на доказване във връзка с упражняването на правото на отказ, предвидено в настоящия член, се носи от потребителя.

Ако вече сте получили стоките и се откажете от договора, трябва да върнете стоките в срок от 30 дни от уведомлението за отказ с препоръчана поща като пратка на нашия адрес: Гр.София, ж.к. Горубляне ул .инж."Георги Белов" 5А - Еконт Логистичен център (НПЗ Изток Младост).

Ще се счита, че сте върнали стоките навреме, ако ги изпратите преди изтичането на 30-дневния срок за връщане.

Моля, върнете продуктите като пратка, а не като писмо. Върнатите продукти трябва да бъдат придружени от копие на фактурата и попълнен формуляр за връщане на гърба на фактурата. Пакети с откуп НЕ се приемат.

В случай на отказ от договора потребителят носи отговорност само за разходите за връщане на стоките, които се начисляват съгласно ценовата листа на пощата за доставка и зависят от вида и размера на пратката.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на направените допълнителни разходи, ако изрично е избрал вид доставка, различен от най-рентабилната стандартна доставка, предлагана от продавача.

В случай на отказ от договора дружеството възстановява всички получени плащания незабавно или най-късно в рамките на 30 дни от получаване на уведомлението за отказ. Дружеството връща получените плащания на потребителя чрез същото платежно средство, което е използвал потребителят, освен ако потребителят изрично не е поискал използването на друго платежно средство и ако потребителят не понесе никакви разходи в резултат на това. Потребителят не може да претендира за възстановяване на направените допълнителни разходи, ако изрично е избрал вид превоз, различен от най-рентабилния стандартен превоз, предлаган от предприятието.

Ако продуктът не работи правилно или не работи според очакванията ви, моля, обадете се на нашата техническа служба на следния телефонен номер, където нашите консултанти ще могат да ви помогнат с необходимите разяснения. Това ще ви помогне да избегнете неправилна употреба на продукта, повреда на самия продукт и евентуална повреда на други вещи.

Няма да можем да разглеждаме претенции за продукти, за които установим, че са били повредени в резултат на неправилна или неподходяща употреба или обработка, която не е строго необходима за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките. Ако желаете да получите такъв продукт след отхвърляне на рекламация, ние ще ви го изпратим и ще ви таксуваме за разходите, свързани с доставката на такъв продукт, или можете да вземете такъв продукт от нашия адрес. При отказ от договора, ако сте добавили експресна доставка, ние няма да възстановим разликата в цената между експресна и стандартна доставка.

Формулярът за оттегляне можете да намерите на следния линк

Гаранция

Стоките имат гаранция, ако това е посочено в гаранционната карта или фактурата. Гаранцията е валидна, ако се спазват инструкциите в гаранционната карта и се представи фактура.Продуктите в онлайн магазина подлежат на гаранционни условия съгласно Закона за защита на потребителите.

Формуляр за връщане на артикул в гаранция.