VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu kindloo.com jsou sestaveny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb.), s doporučeními obchodní a průmyslové komory a mezinárodními kodexy pro elektronický obchod, se zákonem o ochraně osobních údajů Ochrana údajů a zákon o elektronickém obchodu.
kindloo.com je internetový obchod provozovaný společností Pju d.o.o., Trg svobode 1A, 8340 Črnomelj, která je rovněž poskytovatelem služeb elektronického obchodování (dále jen „poskytovatel“).
Všeobecné obchodní podmínky se zabývají fungováním internetového obchodu kindloo.com, právy uživatele a internetového obchodu a obchodním vztahem mezi kindloo.com a zákazníkem.
Kupující je vázán všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době nákupu (odeslání online objednávky). V době zadávání objednávky je uživatel vždy informován o všeobecných obchodních podmínkáchiban a zasláním objednávky potvrzuje, že se s nimi seznámil.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu dříve, než bude vázán smlouvou nebo nabídkou, následující informace:
totožnost společnosti (název a sídlo společnosti, registrační číslo),
kontaktní adresy, které umožňují rychlou a efektivní komunikaci (e-mail, telefon),
základní vlastnosti zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),
dostupnost produktu (každý produkt nebo služba nabízená na webové stránce musí být přístupná v přiměřené lhůtě),
podmínky dodání produktu nebo provedení služby (režim, místo a čas dodání),
všechny ceny musí být jasně a jednoznačně stanoveny a musí být zobrazeny, pokud již obsahují daně a náklady na dopravu,
způsob platby a doručení a lhůta pro platnost těchto informací,
dobu platnosti nabídky,
lhůta pro odstoupení od smlouvy a podmínky pro odstoupení; navíc, pokud a kolik to stojí kupujícímu na vrácení produktu,
musí být vysvětlen postup vyřizování stížností, včetně veškerých kontaktních informací nebo zákaznických služeb.

NABÍDKA VÝROBKŮ

Vzhledem k povaze podnikání přes internet je nabídka obchodů kindloo.com rychle aktualizována a měněná. Uvedená cena platí pro online nákupy v případě okamžité 100% platby na dobírku, kartou nebo systémem PayPal.

PLATEBNÍ METODY

V obchodě kindloo.com nabízí poskytovatel následující způsoby platby:
v hotovosti při přijetí
debetní kartou nebo kreditní kartou (Mastercard, Visa)
PayPal

VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR

Eshop kindloo.com je eshop určený prodeji zboží fyzickým osobám (B2C). Prodej právnickým osobám (B2B) v našem eshopu neumožňujeme. V případě, že s námi chcete obchodovat B2B způsobem a máte zájem o nákup většího množství zboží, kontaktujte naše agenty na emailové adrese cz@kindloo.com. Dodatečné úpravy faktur po realizované objednávce nejsou možné. Faktura vám bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve vaší objednávce.

CENY

Ceny jsou platné v době objednávky a nemají předdefinovanou platnost. Ceny platí v případě platby platebními metodami a za výše uvedených podmínek. V případě, že se cena položky během zpracování objednávky změní, bude o tom poskytovatel informovat kupujícího. Poskytovatel se bude snažit poskytnout kupujícímu v každém případě nižší cenu nebo nabídnout vhodné řešení, které povede k vzájemné spokojenosti.
Všechny ceny zahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel objednávku potvrdí a kupující obdrží první e-mail o stavu své objednávky (s názvem Potvrzená objednávka). Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky stanoveny a vztahují se jak na poskytovatele, tak na kupujícího. Kupující je osoba s údaji uvedenými v okamžiku podání objednávky.
Kupní smlouva (první elektronická zpráva o stavu objednávky) bude uložena v archivu společnosti a elektronicky na serveru poskytovatele kindloo.com a na požádání bude zákazníkovi k dispozici.
Poskytovatel odešle fakturu ve formátu PDF na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura uvádí cenu a veškeré náklady spojené s nákupem.
Kupující je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat správnost údajů. Pozdější námitky týkající se správnosti vystavených faktur se nezohledňují.

POSTUP NÁKUPU

1. Objednávka v čekání
Po zadání objednávky obdrží kupující e-mailem oznámení o přijetí objednávky do systému. V této fázi má kupující možnost zrušit objednávku prostřednictvím e-mailové zprávy ve lhůtě 1 hodiny

Objednávka potvrzena
Po dvou hodinách od přijetí objednávky do fronty, ale nejpozději do 48 hodin, poskytovatel zkontroluje objednávku, zkontroluje dostupnost a objednávku potvrdí nebo odmítne s důvodem. Poskytovatel si vyhrazuje právo zavolat v případě potřeby kontaktní telefonní číslo kupujícího. Po potvrzení objednávky poskytovatel oznámí kupujícímu e-mailem předpokládanou dodací lhůtu. Smlouva o nákupu objednaného zboží mezi kupujícím a prodávajícím je v této fázi neodvolatelně uzavřena.

Zboží odesláno
Poskytovatel zboží připravuje ve slíbené lhůtě, zašle jej a informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Poskytovatel v uvedeném e-mailu také informuje kupujícího o zásadách vrácení, o tom, jak postupovat v případě zpoždění dodávky a v případě reklamace.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory mají spotřebitelé právo v souladu s předpisy ČOI do 30 dnů od převzetí informovat, že odstupují od smlouvy, aniž by museli své rozhodnutí jakkoli zdůvodnit. Spotřebitel je fyzická osoba, která nabývá nebo používá zboží a služby pro účely mimo svou profesní nebo výdělečnou činnost. Možnost odstoupit od smlouvy v souladu s předpisy ČOI se tedy NETÝKÁ právnických osob.

Kupující, který odstoupí od smlouvy nebo objednávky, musí vrátit zboží nepoškozené v původním obalu a ve stejném množství, ledaže je věc zničena, vadná, ztracená nebo množství je sníženo bez zavinění spotřebitele.

V případě, že prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozeno nebo že vrácené množství neodpovídá, je spotřebitel odpovědný za sníženou hodnotu zboží, pokud je snížení hodnoty výsledkem akcí, které nejsou nezbytné k určení povahy , vlastnosti a fungování zboží. Spotřebitel může položky zkontrolovat a vyzkoušet v rozsahu nezbytném k určení skutečné situace. Pouze na základě snížení hodnoty zboží v důsledku chování spotřebitele může společnost zbavit spotřebitele práva odstoupit od smlouvy, a tím získat zpět kupní cenu.

Má se za to, že jste zrušili prohlášení o zrušení včas, pokud jej předložíte ve lhůtě stanovené pro odstoupení. Důkazní břemeno týkající se výkonu práva na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nese spotřebitel.

Pokud jste již zboží obdrželi a odstoupili od smlouvy, musíte zboží vrátit do 30 dnů po oznámení o zrušení doporučenou poštou jako balíček na naši adresu: PJU P.O.BOX 11, Heršpická 875/6a, 60010 Brno. Zboží prosíme zasílat výhradně Českou poštou, jiné služby na adresu balíky nedoručují, jedná se o depo ČP. Děkujeme za pochopení. Kupující je povinen uhradit přepravní náklady (poštovné) při dodání zboží.

Pokud zboží odešlete před uplynutím 30denní lhůty pro vrácení, považuje se za vrácené zboží včas.

Výrobky vracejte výhradně prostřednictvím České pošty jako doporučené balíky. Na balík opište reklamační kód který vám byl přidělen elektronickou poštou po vyplnění reklamačního protokolu na stránce. Odeslání zásilky bez reklamačního kódu stěžuje zpracování reklamace.

V případě odstoupení od smlouvy pokrývá spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží, které jsou účtovány podle ceníku doručovací služby a závisí na druhu a velikosti balení.

Spotřebitelé nemohou požadovat náhradu vzniklých dodatečných nákladů, pokud se výslovně rozhodli pro jiný typ zásilky, než je nákladově nejefektivnější standardní zásilka nabízená společností.

Pokud jste již za objednané zboží zaplatili, vrátíme vám všechny přijaté platby (celkové nákupní a dodací náklady), které jste provedli v důsledku objednávky, okamžitě, nebo do 30 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a obdržení dokladu, že zboží jste již odeslali na naši adresu doporučenou poštou. Klient nemá právo vyžadovat vrácení nákladů které nastali v případě, že se rozhodl pro jinou formu dopravy než je cenově nejvýhodnější doprava kterou nabízí prodávající.

Přijatou platbu vám vrátíme stejnou platební metodou, jakou jste použili při nákupu. V případě platby na dobírku vám bude kupní cena vrácena na váš účet který potřebujeme zadat ve formě IBAN ( číslo vašeho účtu ve formátu pro zahraniční platby), který jste uvedli ve svém reklamačním formuláři. Kupní cenu NEVRACÍME složenkou.

Pokud produkt nefunguje správně nebo nefunguje podle očekávání, kontaktujte prosím na naši podporu zákazníkům písemně na e-mailové adrese cesko@support-pju.eu na telefonní číslo, kde vám naši konzultanti pomohou s nezbytným objasněním. Zabráníte tak možnému zneužití produktu a poškození samotného produktu a možnému poškození jiných věcí.

Nebudeme moci vzít v úvahu žádné výrobky, o nichž jsme zjistili, že jsou poškozeny nesprávným nebo nevhodným použitím nebo manipulací, což není nezbytně nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží. V situaci odstupu od smlouvy vám v případě, že jste zvolili expresní doručení objednávky, nevracíme rozdíl částky mezi expresním a standardním doručením. Pokud si přejete takový produkt stáhnout po zamítnutí reklamace, zašleme vám jej, účtujeme vám náklady spojené s dodáním takového produktu, nebo si jej můžete vyzvednout na naší adrese.

Formulář pro odstoupení lze najít na: LINK

OBJEKTIVNÍ VADA VÝROBKU

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Spotřebitel musí přesně popsat vadu v oznámení a umožnit prodávajícímu nahlédnout do záležitosti.

Spotřebitel, který správně informoval prodávajícího o chybě, má právo od něj požádat:
odstranit vadu zboží nebo vrátit část zaplacené částky v poměru k vadě nebo
vyměnit vadné zboží za nové bezchybné nebo
vrátit zaplacenou částku.

Není-li nesporná existence vady zboží nebo nesrovnalosti při poskytování služby, musí prodávající co nejdříve a nejpozději do 8 dnů vyhovět žádosti spotřebitele z předchozího odstavce.

Prodávající je spotřebiteli povinen písemně odpovědět nejpozději do 8 dnů od přijetí žádosti, pokud se jedná o nahlášení vady výrobku.

Kdy se jedná o vadu výrobku:

výrobek nemá vlastnosti nezbytné pro jeho běžné použití nebo opakované použití;
nemá-li výrobek vlastnosti nezbytné pro konkrétní použití, kvůli kterému jej kupující zakoupil, o čem prodávající věděl nebo měl vědět;
pokud produkt nemá žádné vlastnosti a rozdíly, které byly výslovně nebo tiše dohodnuty nebo předepsány,
prodejce dodal produkt, který neodpovídá prezentovanému výrobku, ledaže byl výrobek prezentován iluračně.
Vhodnost zboží pro běžné použití se posuzuje na základě běžného zboží stejného typu a na základě prohlášení každého prodávajícího o vlastnostech zboží vyrobených prodávajícím nebo výrobcem, zejména reklamou, prezentací výrobku nebo prohlášení o samotném zboží.

Jak je materiální vada vynucena?

Spotřebitelé mohou uplatnit svá práva v důsledku věcné vady, pokud informují prodávajícího o vadě do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna.

Kupující musí poskytnout podrobnější popis závady v oznamovací zprávě a umožnit nám nahlédnout do záležitosti.

Odpovědnost za věcné vady podléhá ustanovením zákona o závazcích a zákona o ochraně spotřebitele.

Kdy prodávající nenese odpovědnost za materiální vady?

Prodávající neodpovídá za žádné věcné vady zboží, které se objeví po dvou letech od dodání zboží. Vada zboží se považuje za existující v době dodání, pokud k ní dojde do dvanácti měsíců od doručení. Práva spotřebitele zanikají dva roky ode dne oznámení vady prodávajícímu. .

Formulář hlášení vad materiálu: LINK

NÁKLADY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Spolu s kupní cenou je kupující rovněž povinen uhradit přepravní náklady při dodání zboží.

Při platbě na dobírku vám bude zaúčtován poplatek, který je zveřejněn v objednávce. Na platby kreditní kartou nebo Paypal se poplatek nevztahuje.

Objednané produkty jsou dodávány na adresu, kterou jste uvedli jako dodací adresu.

V případě rychlého dodání je cena za poplatek uvedena v objednávce. Dodací lhůta je 2–3 pracovní dny. Dodávka probíhá většinou v ranních hodinách. V případě, že zásilku nemůžete vyzvednout v době dodání, můžete ji vyzvednout později na nejbližší poště nebo v balicím automatu v souladu s politikou Česká pošta.

V případě rychlého dodání je cena za poplatek uvedena v objednávce. Dodací lhůta je 2–3 pracovní dny. Dodávka probíhá většinou v ranních hodinách. V případě, že zásilku nemůžete vyzvednout v době dodání, můžete ji vyzvednout později na nejbližší poště nebo v balicím automatu v souladu s politikou Česká pošta.

Všechny zásilky musí být poslány přepravní službou ČESKÁ POŠTA na adresu: PJU, Heršpicka 875/6a 600 10 Depo Brno 71. Kupující je povinen uhradit přepravní náklady (poštovné) při dodání zboží. Pokud jste zásilku neobdrželi ve lhůtě stanovené pro expresní doručení, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na adrese cesko@support-pju.eu cesko@support-pju.eu a bude vám vrácen rozdíl mezi standardním a expresním doručením.

ZÁRUKA: VÝMĚNA ZBOŽÍ

Na zboží se vztahuje záruka, je-li tak uvedeno na záručním listu nebo na faktuře. Záruka je platná podle pokynů na záručním listu a při předložení faktury. Na výrobky v internetovém obchodě se vztahují záruční podmínky v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Formulář pro výměnu zboží v rámci záruky:LINK

VRÁCENÍ PRODUKTŮ S MNOŽSTEVNÍ SLEVOU

V případě odstoupení od smlouvy při nákupu produktů s množstevními slevami musí kupující, který chce obdržet celou částku objednávky, vrátit všechny produkty. V případě, že zákazník produkty nevrátí, může si je ponechat pouze za plnou cenu (bez množstevní slevy) dostupnou v internetovém obchodě.
V případě záruční reklamace má kupující právo na výměnu jednotlivé položky nebo celé přijaté objednávky v rámci množstevních slev.

AKCE 1+1 ZDARMA

1+1 ZDARMA (STEJNÝ PRODUKT)
V případě Odstoupení od smlouvy s vybranou akcí 1+1 zdarma musí kupující, který chce obdržet celou částku objednávky, vrátit všechny produkty. V případě, že zákazník vrátí pouze jeden produkt, může být druhý produkt ponechán pouze za poloviční cenu dostupné v internetovém obchodě
V případě uplatnění záruky má kupující právo na výměnu jednotlivé položky nebo celé objednávky přijaté v rámci akce 1+1 zdarma.
1+1 ZDARMA (JINÝ PRODUKT)
V případě Odstoupení od smlouvy s vybranou akcí 1+1 zdarma musí kupující, který chce obdržet celou částku objednávky, vrátit všechny produkty. V případě, že zákazník vrátí pouze jeden produkt, může být druhý produkt ponechán za polovinu běžné ceny drženého produktu.
V případě uplatnění záruky má kupující právo na výměnu jednotlivé položky nebo celé objednávky přijaté v rámci akce 1+1 zdarma.

NABÍDKA 2+1 ZDARMA

V případě Odstoupení od smlouvy s vybranou akcí 2+1 zdarma musí kupující, který chce obdržet celou částku objednávky, vrátit všechny produkty. V případě, že kupující vrátí vše kromě produktu zdarma, může být produkt zdarma ponechán pouze za plnou cenu dostupnou v internetovém obchodě. Pokud kupující vrátí pouze bezplatný produkt, nemá nárok na vrácení peněz.
V případě uplatnění záruky má kupující právo na výměnu jednotlivé položky nebo celé objednávky přijaté v rámci akce 2+1 zdarma.

MYSTERY GIFT

V případě reklamace věcné chyby nebo práva na odstoupení od smlouvy musí kupující vrátit celý obsah balíku - částečné vrácení kupní ceny (za jednotlivou položku v balíku) není možné.

V případě záruční reklamace má zákazník právo na výměnu jednotlivé položky obdržené v balíčku (toto neplatí pro produkty s omezenou životností - např. baterie).

Podmínky, které musí být splněny pro vrácení peněz nebo výměnu produktu, jsou uvedeny na webu pod nadpisem „Všeobecné podmínky“.

PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel se zavazuje trvale chránit všechny osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 a ZVOP-1. Budou použity výhradně pro účely zasílání informačních materiálů, nabídek, faktur, vlastního výzkumu a analýzy a další nezbytné komunikace.

Údaje uživatele nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně.

Uživatel si musí být vědom toho, že je povinen poskytnout poskytovateli online své osobní údaje ve správné a pravdivé formě. Přijetím těchto podmínek uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné.

KOMUNIKACE

Poskytovatel může kontaktovat uživatele prostřednictvím komunikace na dálku, pokud uživatel k tomu výslovně nevznesl námitky. Reklamní e-maily by měly obsahovat následující prvky:

musí být jasně a jednoznačně označeny jako reklamní sdělení,
odesílatel musí být jasně identifikován,
různé kampaně, propagační akce a jiné marketingové techniky musí být jako takové označeny; rovněž musí být jasně stanoveny podmínky účasti na nich,
musí být respektováno přání uživatele nepřijímat reklamní zprávy.

REKLAMACE A SPORY

kindloo.com dodržuje platné zákony na ochranu spotřebitele a snaží se plnit svou povinnost poskytovat účinný systém podávání stížností.

V případě jakýchkoli problémů může kupující kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese: cz@kindloo.com a podat stížnost.) Postup vyřizování stížností je důvěrný
Prodávající vyvine veškeré úsilí k vyřešení sporů vzájemnou dohodou.

PJU d.o.o. v souladu s právními normami neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako kompetentního k řešení spotřebitelských sporů, které může spotřebitel zahájit podle zákona o mimosoudních spotřebitelských sporech.

Spotřebitelé mají možnost vyřešit své online spory ohledně sporů nejprve bez účasti soudu.

Na webu je k dispozici online platforma pro řešení spotřebitelských sporů

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ nebo https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CZ

Pro řešení mimosoudních sporů navštivte stránku: https://adr.coi.cz nebo www.coi.cz

Tyto právní předpisy vyplývají ze zákona o mimosoudním urovnávání spotřebitelských sporů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o online řešení sporů ve spotřebitelských sporech a o změně nařízení (ES) č. 2016/2004 a směrnice 2009/22 / ES.

INFORMACE ZÁPISU DO REJSTŘÍKU PODLE REJSTŘÍKU A ČÍSLA ZAPSÁNÍ

PJU d.o.o.

Sídlo společnosti: Trg svobode 1A, Črnomelj

Evidenční číslo: 8071080000

VAT ID: SI87709066

Plátce DPH: ANO

Registrační číslo: 16.10.2017

Kód zápisu do rejstříku: Srg 2017/41505

SKD:

46.190- Nespecializovaní zástupci podílející se na prodeji různého zboží
47.910 – Maloobchod provozovaný prostřednictvím zásilkových domů nebo prostřednictvím internetu
47.990 – Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

Místo zápisu: AJPES Kranj

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO ELITE+

Předplatným služby Elite+ za cenu 79 Kč měsíčně získávají předplatitelé nárok na bezplatné rychlé doručení, bezplatné prodloužené pojištění doručení, 15% slevu na produkty ze skupiny značek PJU a prémiovou podporu. Předplatitelé mohou své předplatné kdykoli zrušit prostřednictvím nastavení svého účtu; vrácení peněz za vypršené předplatné však není možné. Přihlášením k předplatnému Elite+ potvrzujete a souhlasíte s těmito podmínkami.