KAEBUSED

ÕIGUS LEPINGUST TAGANEMINE

TEGELIK VIGA

GARANCIJA

TEGELIK VIGA

Tarbija võib teostada oma olulisest puudusest tulenevaid õigusi, kui ta teavitab müüjat puudusest kahe kuu jooksul arvates puuduse avastamise päevast. Tarbija peab puudust puudusteatises üksikasjalikult kirjeldama ja võimaldama müüjal esemega tutvuda

Müüjat puudusest õigesti teavitanud tarbijal on õigus nõuda müüjalt:

kauba puuduse kõrvaldamiseks, olenemata sellest, kas ta tagastab osa tasutud summast proportsionaalselt defektiga, või
asendada puudusega kaup uue veatu kaubaga või tagastada tasutud summa.

Müüja peab täitma tarbija eelmisest lõikest tuleneva nõudmise esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 8 päeva jooksul

Kui puudus on tegelik:

kui asi ei ole omama selle tavapäraseks kasutamiseks või turustamiseks vajalikke omadusi,
kui asjal puuduvad ostja poolt ostetud erikasutuseks vajalikud omadused, mis aga olid müüjale teada või pidid olema teada teda;
kui stv ar ei oma omadusi ja omadusi, milles on otseselt või kaudselt kokku lepitud või ette kirjutatud;
kui müüja on üle andnud asja, mis ei vasta mustrile või mudelile, välja arvatud juhul, kui mustrit või mudelit on näidatud ainult teavitamise eesmärgil

Kauba sobivust tavakasutuseks hinnatakse sama tüüpi tavakaupade valguses ning võttes arvesse müüja või tootja poolt, eelkõige reklaami kaudu, kauba omaduste kohta tehtud müüjapoolseid väiteid. , toote esitlemine või märge kaubal.Kuidas saab materiaalset puudust jõustada?viga ja luba esemega tutvuda.

Olulise vea eest vastutusele kohaldatakse kohustuste seaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatut

Millal ei vastuta müüja oluliste vigade eest?

Müüja ei vastuta kaubal esinevate materiaalsete puuduste eest, mis ilmnevad pärast kahe aasta möödumist asja üleandmisest. Vara puudus loetakse väljaandmise hetkel eksisteerinuks, kui see ilmneb kuue kuu jooksul väljaandmisest arvates. Tarbija õigused lõpevad kahe aasta möödumisel päevast, mil ta müüjat puudusest teavitas

Olulisest puudusest teatamise vorm: Link

ÕIGUS LEPINGUST TAGANEMINE

Kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute puhul on tarbijal ZVPoti kohaselt õigus teavitada meid 30 päeva jooksul alates ülevõtmisest, et ta lepingust taganeb, ilma et peaks oma otsust põhjendama. Tarbija on füüsiline isik, kes omandab või kasutab kaupu ja teenuseid väljaspool oma kutse- või tulutoovat tegevust. ZVPoti kohane lepingust taganemise võimalus EI kehti seega juriidilistele isikutele
Lepingust või tellimusest taganeva ostja peab tagastama kauba kahjustamata originaalpakendis ja samas koguses, v.a. hävinud, kahjustunud, kaotsi läinud või kogus on tarbija süül vähenenud

Juhul kui müüja leiab, et tagastatav kaup on kahjustatud või tagastatav kogus ei vasta, vastutab tarbija kauba tagastamise vähendamise eest. kauba väärtus, kui vähenemine on tingitud käitumisest, mis ei ole kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks tingimata vajalik. Tarbija võib esemeid kontrollida ja katsetada niivõrd, kuivõrd see on tegeliku olukorra kindlakstegemiseks hädavajalik. Ettevõte ei saa võtta tarbijalt õigust lepingust taganeda ja seeläbi ostuhinda tagastada üksnes tarbija käitumisest tingitud kauba väärtuse vähenemise alusel

lepingust. Käesolevas artiklis sätestatud taganemisõiguse kasutamise tõendamiskohustus lasub tarbijal

Kui olete kauba juba kätte saanud ja lepingust taganete, peate kauba tagastama 30 päeva jooksul alates kauba ostmisest teavitamisest. taganemine tähitud postiga pakina aadressile EXPEDICO/DPD/ Lietuva HUB/PJU Terminalo g. 7, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. Lithuania

Arvestatakse, et tagastasite kauba õigeaegselt, kui saadate selle enne 30-päevase tagastusperioodi lõppu

Palume teil kaup tagastada pakina, mitte kirjana). Tagastatavatele toodetele tuleb lisada arve koopia ja täidetud tagastusvorm arve tagaküljel. ME EI AKTSEPTEERI LUNARAHA pakette.

Lepingust taganemise korral viivitamatult või mitte hiljem kui 30 päeva pärast kõigi taganemisteate kättesaamisel saadud maksete tagastamist. Ettevõte tagastab tarbijale laekunud maksed sama maksevahendiga, mida tarbija on kasutanud, välja arvatud juhul, kui tarbija on sõnaselgelt taotlenud muu maksevahendi kasutamist ja tarbija ei kanna sellest tulenevaid kulusid. Tarbija ei saa nõuda tekkinud lisakulude hüvitamist, kui ta on sõnaselgelt valinud ettevõtte pakutavast soodsaimast tavasaadetisest erineva saadetise liigi.

Kui toode ei tööta korralikult või ei tööta vastavalt vastavalt teie ootustele helistage meie tehnilisele teenindusele telefoninumbril, kus meie konsultandid saavad teid aidata vajalike selgitustega. Nii väldite toote võimalikku väärkasutust ja toote enda kahjustamist ning võimalikke kahjustusi muudele asjadele

Toodetele, mis meie arvates on kahjustatud ebaõige või mittesihipärase kasutamise või käsitsemise tõttu, mis ei ole tingimata vajalik me ei saa kauba olemuse, omaduste ja toimimise määramisel kaebusi arvesse võtta. Kui soovite pärast kaebuse tagasilükkamist sellise toote uuesti üle võtta, saadame selle teile ja võtame sellise toote kohaletoimetamisega seotud kulud, kuid sellisele tootele saate meie aadressile järgi tulla. Tühistamise korral, kui olete valinud kiirkullerteenuse, ei tagastata me kiirkullerteenuse ja tavatarne vahelist erinevust.

Vaadake kõrvalekallet turu vahekaardil olevast lingist

GARANCIJA

Kaubale kehtib garantii, kui see on märgitud garantiikaardil või arvel. Garantii kehtib vastavalt garantiikaardil olevatele juhistele ja arve esitamisel Veebipoes olevatele toodetele kehtivad garantiitingimused vastavalt tarbijakaitseseadusele

Garantii korras tagastusvorm: Link